รัตนาธิเบศร์
การนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียน การจัดการเรียนการสอนทางไกล

           นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ดร.

27/พ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
ประเมินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

     โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.สมหม

27/พ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เปิดระบบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา

08/พ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้ดำเนินการรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าเรียนในช

08/มี.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
โครงการส่งเสริมความรู้สู่ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้จัดโครงการเสริมความรู้สู่ O - NET เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทาง

28/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
พิธีเข้ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

                  วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เป็นประธานในการจ

25/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้มอบช่องดอกไม้ต้อนรับครูคนใหม่

             วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้มอบช่องดอกไม้ต้อนรับค

24/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
โครงการคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

               นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานในโครงการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการให้ผู้เรียน

24/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

           นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ป

20/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม