นนทบุรีพิทยาคม
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ว่าที่ ร.อ. ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ

30/มิ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

30/มิ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
จัดกิจกรรมทำแบบทดสอบ และสาธิตอาชีพ

28 มิถุนายน 2561 กิจกรรมดีๆจาก "จัดหางานจังหวัดนนทบุรี"
จัดกิจกรรมทำแบบทดสอบ และสาธิตอาชีพ

30/มิ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
คลองสวยน้ำใสด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน และศูนย์วุฒิทางสมอง จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใสด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM ณ โรงเรียน

29/มิ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

29/มิ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
รับโล่ มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ. ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ 
,หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

26/มิ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายส

22/มิ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

22/มิ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561

20/มิ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3, ผู้อำนวยการโรงเรีย

20/มิ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม