ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมครูโรงเรียนวิถีพุทธ

อบรมครูโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ

31/ต.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
งานวันปิยมหาราช

งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

25/ต.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กีฬา อ.ท่าเรือ

งานแข่งขันกีฬา อ.ท่าเรือ

25/ต.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมการทำแผนปฏิบัติการ

    โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2562 - 2564 )โดยนางสุนีย์  พุ่มพัน

12/ต.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
งานเกษียณอายุราชการ

นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอท่าเรือ เป็นประธานในพิธี "คุรุมุทิตา กษิณาคารวะ ร้อยดวงใจแก่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

29/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธ

นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลและครูนฤเบศร์ นิยมทรัพย์เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณพร้อ

24/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมโรงเรียนวิถีพุทธ

นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลและนายนฤเบศร์ นิยมทรัพย์ตัวแทนครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัต

18/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันเยาวชน

14 กันยายน 2561 ครูนิวัตร ว่องธัญญากรณ์และนางสาวชนัดดา เทียนฤกษ์นำนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติแล

17/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุขนำคณะครูและตัวแทนนักเรียนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติครบ 84 พรรษา สมเด

13/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
จัดการขยะ

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางป

09/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม