จอมสุรางค์อุปถัมภ์
จอมสุรางค์ อิ่มบุญอิ่มใจ ใส่ตู้ปันสุข

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์ จัดตั้งตู้ปันสุขบริเวณ

28/พ.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทงไกล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มานิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจในการเตรียม

28/พ.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัล OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยม

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดั

22/พ.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัล OBEC AWARDS ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม

ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั

22/พ.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสระแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชา

22/พ.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ผู้บริหารและครูให้กำลังใจและรณรงค์ป้องกันไวนัส Covid-19

วันพฤหับดีที่ 19 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ นำผู้บริหารและตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมกับหน่

25/มี.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ฉีดพ่นน้ำยาป้องกัน Covid-19

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาป้องกัน Covid-19 ที่โรงเรียนจอมสุรา

16/มี.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
การสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ 2563

วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้

10/มี.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
Math Genius Camp and Study Tour

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่าย Math Genius Camp and Study Tour ให้กับนักเรี

04/มี.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
Bye Bye My Sis ปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ Bye Bye My Sis ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา

04/มี.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม