กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ สพม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

25/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งรายละเอียดงบอบจ.เดือนมิถุนายน 2562

ยังไม่ได้โอนเงินค่ะ หากโอนแล้วจะแจ้งให้ทราบในไลน์เร่งรัด รบกวนตรวจสอบข้อมูลด้วยค่ะ

25/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

25/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)

24/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/

คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา/งานพัฒนาระบบการ

24/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบนายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผอ.สพม.3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติ

24/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบนางนาฏธยาน์ รอดสน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.3 เป็นประธานการอบรมเชิงป

24/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ส่งเสริม พัฒนา การศึกษา สามัคคี" ประจำปี 2562

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมการแ

24/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแลสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาของสถ

24/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม