กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ปฏิญญาเขตสุจริต ของสพม.๓

ปฏิญญาเขตสุจริต ของ สพม.๓

20/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพม.๓ (๓ ภาษา)

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสาธารณชน

19/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 130

- เงินยืม ส 47/61 อก. ฎ685
- ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กฯ ฎ686
- เงินนอกงบประมาณประกันสัญญา ฎ688

18/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเป

14/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์

ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

14/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 127-129

-ยอดยกมา ส9/61 คงเหลือ o-net ปี 2557
-ค่าวัสดุงานศิลปฯ ฎ665
-เงินนอกงบประมาณประกันสัญญา ฎ666

12/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศาสตร์พระราชาฯ"

            ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เพื่อพัฒฒนาครูและบุคลากรท

11/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วิทยฐานะ

            ด้วย ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะและวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์วิทยฐานะ คือ

11/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561

ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

10/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม