กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

29/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันท

25/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ

- แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ
- แบบชี้แจงกรณีเร่งด่วน/กระชั้นชิดกับวันเดินทาง

22/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โปรแกรมหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

            ด้วย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ แล

22/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมชี้แจงการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 18 มกราคม 2562 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมช

18/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม