กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน

1. ค่าตอบแทนจ้างครูธุรการ
2. ต่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

11/พ.ย./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

    ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ฉบับนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (สพม.3)

06/พ.ย./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม