กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่เป็น www.secondary3.go.th

       ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงโดเมนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ

17/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนชนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่7/2557ค่าย1

14/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การลงภาพข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา

เรียน ประชาสัมพันธ์ทุกๆ โรงเรียนในสังกัด

13/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เว็บไซต์ สพม.3 อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลและรายการเมนูต่างๆ

เรียน ท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน

13/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ระบบ e-Office ของ สพม.3 ยังไม่สามารถใช้การได้

เนื่องด้วยหน้าเว็บ สพม.3 อยู่ระหว่างการย้าย Database ทำให้ระบบ e-office ของ สพม.3 ใช้การไม่ได้ชั่วคราว ดังนั้

12/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สพม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สพม.3 ให้กับโรงเรียนในสั

11/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เนื่องจากมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ ทำให้เอกสารคู่มือการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ศึกษาในกา

11/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์ ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

 ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

10/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงิน ฎีกา1521-1527 และเงินรางวัล

แจ้งการโอนเงิน ฎีกา 1521-1527 และเงินรางวัล
โอนวันที่ 9 ตุลาคม 2556

10/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม