กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติมเพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

เรียน   โรงเรียนในสังกัด สพม.3 ทุกโรงเรียน

           ตามเอกสารแนบมานี้

23/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

เรียน  โรงเรียนในสังกัด สพม.3

ตามเอกสารที่แนบมานี้

19/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล เดือน กุมภาพันธ์ 2558

ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล กุมภาพันธ์ 2558

17/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด

รายชื่อ 11 โรงเรียน ที่ต้องเข้ากรอกข้อมูล ได้แก่
1. หอวังนนท์
2. ปากเกร็ด
3. วัดเขมาฯ

17/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

     ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระ

17/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด ขอเชิญทุกโรงเรียนรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558

ขอเชิญทุกโรงเรียน รับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

16/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม