กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและการเช่าที่ราชพัสดุ

การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและการเช่าที่ราชพัสดุ

19/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนในสังกัด สพม.3
 

19/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

*สำหรับข้าราชการครูที่ย้ายภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ให้มอบหมายงานหน้าที่ราชการให้เรียบร้

17/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

(โรงเรียนในสังกัด สพม.3)

17/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ทั่วไป

16/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2558 วันที่ 13

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเ

12/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความ

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมการประกวดเรียงความหัวข้อ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยะภาพด้านภาษาไทย"

12/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม