กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงิน ฎีกา1014-1032 และฎีกา1039-1053

แจ้งการโอนเงิน ฎีกา1014-1032 และฎีกา1039-1053
(เงินยืม ,เงินประกันสัญญา ,จ้างเหมา ,เงินรายได้สถานศึกษา)ฯ

14/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพม.3

              ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ สำนักงานเขต

12/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558

               ตามที่ สพม.3 มีหนังสือเลขที่ 04233/3225 ลงวันที่ 22 ก.ค.59 แจ้งโรงเรียนในสังกัด

08/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม