กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558

               ตามที่ สพม.3 มีหนังสือเลขที่ 04233/3225 ลงวันที่ 22 ก.ค.59 แจ้งโรงเรียนในสังกัด

08/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง DLIT

     ด้วย สพฐ.จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจออนไลน์ เพื่อสำรวจข้อมูลสภาพ

02/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ. 2560

     สพฐ. ได้จัดทำเอกสารคู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน สังกัด สพฐ.

02/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม