กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ "DLTV" (

ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ระบบการเรียนการสอน "DLTV" 

23/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558

ด่วนที่สุด ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ ศธ 04233/3225 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

22/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

21/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกท่าน

20/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม