กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จ.นนทบุรี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และผุู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

22/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
            

22/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ฝากไฟล์ไว้ Server Google Drive

19/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ตุลาคม 2558

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ตุลาคม 2558

19/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา 5

                 ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา 5 ช่วงว

16/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน

มี  2 เรื่อง

ตามเอกสารที่แนบมานี้

16/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญผู้บริหาร ร.ร.ทุกท่านและครูผู้ทำหน้าที่เรื่องยาเสพติด

ด่วนที่สุด ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน
และครูผู้ทำหน้าที่ เรื่อง ยาเสพติด

15/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โอนเงินงบประมาณ บอ. 172-178

โอนเงินงบประมาณ บอ. 172-178

15/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม