กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสพม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายการ

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ของผู้ปฏิบัติงาน จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพ

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. โครงการสพม.๓ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน

คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน สพม.3

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดกา

09/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม