กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญผู้บริหาร ร.ร.ทุกท่านและครูผู้ทำหน้าที่เรื่องยาเสพติด

ด่วนที่สุด ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน
และครูผู้ทำหน้าที่ เรื่อง ยาเสพติด

15/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โอนเงินงบประมาณ บอ. 172-178

โอนเงินงบประมาณ บอ. 172-178

15/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เรียน           ผู้อำนวยการโรงเรียน   บิดา  มารดา ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

08/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

      ตามที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน

06/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

     ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ได้ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน รายละเอียดตามประกา

05/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม