กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

17/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

การสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานการเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019

14/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การเปิด ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

การเปิด ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

09/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน

คณะกรรมการชุดที่ 3 กำกับติดตามการรับนักเรียน ในจังหวัดนนทบุรี

08/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คณะกรรมการชุดทีี่ 1 สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน

คณะกรรมการชุดที่ 1 กำกับติดตามการรับนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา

08/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน

คณะกรรมการชุดที่ 2 กำกับติดตามการรับนักเรียน ในจังหวัดนนทบุรี

08/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ปฏิทินการรัับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (30 เมษายน 2563)

กรณี  นักเรียนไม่มีที่เรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 

08/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ลิงค์วีดีโอชี้แจงสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่กา

05/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม