ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ก.ค.
money
โครงสร้างการบริหารงานภายใน สพม.3 กลุ่มนโยบายและแผน
09
ก.ค.
phiphit
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
09
ก.ค.
PR.person
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (ระยะ 2 เดือน และ 4 เดือน) กลุ่มนโยบายและแผน
08
ก.ค.
phiphit
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 661-673 บอ 147/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ค.
money
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อความความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
02
ก.ค.
PR.person
การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ สพม.3 กลุ่มอำนวยการ
28
มิ.ย.
PR.director
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมิ.ย.62 ฎ653/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
มิ.ย.
money
- โอนงบค่าตอบแทนสพฐ. ประจำเดือนมิ.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ ประจำเดือนมิ.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- โอนเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี เดือนมิ.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ ประจำเดือนมิย 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 (งบ อบจ.นนทบุรี) บอ 145/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 648-657 บอ 144/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ640-647 บอ143/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม