ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2557 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 (70%) กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2557 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556 กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06
ก.พ.
phiphit
ทดสอบระบบ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05
ก.พ.
phiphit
ทดสอบระบบ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05
ก.พ.
phiphit
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
04
ก.พ.
admin
รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
14
พ.ย.
oilperson
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว เทอม 2/2556 (70%) กลุ่มนโยบายและแผน
14
พ.ย.
phiphit
แจ้งโอนเงินงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
พ.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม