ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
มี.ค.
money
การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและการเช่าที่ราชพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
มี.ค.
money
มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
มี.ค.
money
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
มี.ค.
money
มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
มี.ค.
money
แจ้งอนุมัติเงินงวดประจำปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
มี.ค.
money
แจ้งอนุมัติเงินงวดงบประมาณปี 2558 งบลงทุน (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
มี.ค.
money
ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558 กลุ่มอำนวยการ
12
มี.ค.
pornparpha
แจ้งอนุมัติเงินงวดประจำปี 2558 (ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปาให้กับรร.ในสังกัด) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
มี.ค.
money
ประกาศด่วนที่สุดรายงานความเคลื่อนไหวโครงการโรงเรียนในฝันและปรับปรุงซ่อมแซม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06
มี.ค.
money
โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ.รุ่นที่ 4 และชุมนุมยุวชนตำรวจ สพฐ.ครั้งที่ 1 "ทำความดีคืนสังคม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06
มี.ค.
oilperson
แจ้งโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 ไม่มีหนี้ผูกพัน (ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการ) งบลงทุน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
มี.ค.
money
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
02
มี.ค.
oilperson
แจ้งอนุมัติเงินงวดปี 2558 งบลงทุน โครงการมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก รายการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างส้วมนักเรียนชายและสนามฟุตบอล) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02
มี.ค.
money
**ประกาศ** ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มแล้วส่งกลับ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.พ.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม