ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนพ.ค.62 ฎ544/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนเม.ย.62 ฎ429/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
- อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณอื่น ที่รับจาก สพฐ. งบSTEM บอ137/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ597-609 บอ 136/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มี.ค.62 ฎ336/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ก.พ.62 ฎ257/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
PR.finance
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
PR.finance
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
PR.finance
- อนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น(หนี้สหกรณ์ ลูกจ้างประจำเสียชีวิต) Vo.135 บอ.135/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
มิ.ย.
money
คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
มิ.ย.
PR.finance
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19
มิ.ย.
PR.person
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19
มิ.ย.
PR.person
คู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ และคู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบ 2 ระดับประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18
มิ.ย.
sine.spm3
คู่มือการร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
17
มิ.ย.
PR.person

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม