ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 661-673 บอ 147/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ค.
money
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อความความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
02
ก.ค.
PR.person
การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ สพม.3 กลุ่มอำนวยการ
28
มิ.ย.
PR.director
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมิ.ย.62 ฎ653/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
มิ.ย.
money
- โอนงบค่าตอบแทนสพฐ. ประจำเดือนมิ.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ ประจำเดือนมิ.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- โอนเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี เดือนมิ.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ ประจำเดือนมิย 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 (งบ อบจ.นนทบุรี) บอ 145/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 648-657 บอ 144/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ640-647 บอ143/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ628-639 บอ142/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ617-627 บอ141/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มอำนวยการ
27
มิ.ย.
PR.director
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT กลุ่มนโยบายและแผน
27
มิ.ย.
phiphit

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม