ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- โอนเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี เดือนมิ.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ ประจำเดือนมิย 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 (งบ อบจ.นนทบุรี) บอ 145/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 648-657 บอ 144/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ640-647 บอ143/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ628-639 บอ142/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ617-627 บอ141/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มอำนวยการ
27
มิ.ย.
PR.director
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT กลุ่มนโยบายและแผน
27
มิ.ย.
phiphit
- อนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.62 บอ140/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
มิ.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ มิ.ย.62 บอ139/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
มิ.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 610-616 บอ 138/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
มิ.ย.
money
การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
26
มิ.ย.
PR.person
คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
26
มิ.ย.
PR.monitor
การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา รุ่น 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
26
มิ.ย.
PR.monitor

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม