ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ก.ค.
PR.person
คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน กลุ่มอำนวยการ
10
ก.ค.
PR.director
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ก.ค.
money
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ก.ค.
money
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ก.ค.
money
โครงสร้างการบริหารงานภายใน สพม.3 กลุ่มนโยบายและแผน
09
ก.ค.
phiphit
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
09
ก.ค.
PR.person
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (ระยะ 2 เดือน และ 4 เดือน) กลุ่มนโยบายและแผน
08
ก.ค.
phiphit
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 661-673 บอ 147/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ค.
money
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อความความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
02
ก.ค.
PR.person
การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ สพม.3 กลุ่มอำนวยการ
28
มิ.ย.
PR.director
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมิ.ย.62 ฎ653/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
มิ.ย.
money
- โอนงบค่าตอบแทนสพฐ. ประจำเดือนมิ.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ ประจำเดือนมิ.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money
- โอนเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี เดือนมิ.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
มิ.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม