ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลุ่มอำนวยการ
25
มิ.ย.
PR.director
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) กลุ่มนโยบายและแผน
24
มิ.ย.
PR.plan
คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา/งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24
มิ.ย.
sine.spm3
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
24
มิ.ย.
PR.person
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนพ.ค.62 ฎ544/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนเม.ย.62 ฎ429/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
- อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณอื่น ที่รับจาก สพฐ. งบSTEM บอ137/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ597-609 บอ 136/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มี.ค.62 ฎ336/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ก.พ.62 ฎ257/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
money
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
PR.finance
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
PR.finance
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
มิ.ย.
PR.finance
- อนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น(หนี้สหกรณ์ ลูกจ้างประจำเสียชีวิต) Vo.135 บอ.135/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
มิ.ย.
money
คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
มิ.ย.
PR.finance

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม