ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
วิเคราะห์การประเมินผล ITA ในปีที่ผ่านมา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03
ก.ค.
PR.monitor
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประมวลผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03
ก.ค.
PR.monitor
คู่มืองานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น(การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03
ก.ค.
PR.promote
คู่มืองานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03
ก.ค.
PR.promote
ร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ลงตรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดสอบนักเรียนะดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03
ก.ค.
PR.monitor
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ค.
money
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - เมษายน พ.ศ 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02
ก.ค.
money
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ 2562) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02
ก.ค.
money
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01
ก.ค.
money
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
มิ.ย.
money
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ
26
มิ.ย.
PR.director
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
มิ.ย.
money
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
มิ.ย.
money
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน
18
มิ.ย.
phiphit
รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15
มิ.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม