ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ITA-O23 ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
ITA-O23 ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
ITA-O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
ITA-O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
ITA-O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
ITA-O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
คู่มือการให้บริการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
13
ก.ค.
PR.monitor
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพม.๓ รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ
12
ก.ค.
PR.director
สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
ก.ค.
PR.person
รายงานผลโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11
ก.ค.
SENMAI
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ก.ค.
PR.person
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ก.ค.
PR.person
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ก.ค.
PR.person
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
09
ก.ค.
PR.person
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของ สพม.3 กลุ่มนโยบายและแผน
09
ก.ค.
phiphit

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม