ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ผอ.สพม.3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ ภาคกลาง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
20
ม.ค.
PR.monitor
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ม.ค.
money
ประกาศตำแหน่งผู้บรืหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ม.ค.
PR.person
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
07
ม.ค.
PR.person
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล
27
ธ.ค.
PR.person
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
20
ธ.ค.
PR.plan
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ธ.ค.
money
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน กลุ่มนโยบายและแผน
03
ธ.ค.
PR.plan
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน
02
ธ.ค.
PR.plan
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
02
ธ.ค.
PR.person
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
02
ธ.ค.
PR.person
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน
02
ธ.ค.
PR.plan
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29
พ.ย.
PR.monitor
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
28
พ.ย.
PR.person
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
พ.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม