แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-3

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลั

23/มี.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-3

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 -13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลั

23/มี.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลชนะเลิศ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ม. 1-3

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 เด็กชายกิตติพงศ์ ขนานทอง คว้ารางวัลชนะเลิศ ในรายการข

23/มี.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์

นายพิพากษา   สุทธินา  ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเ

21/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

นางสาวจันทร์ฉาย  โภคมูลผล  ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่

21/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา และเด็กหญิงชลนิตา  วัฒนากูล ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่อ

17/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ที่ 2 ระดับประเทศ "การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

นางสาวกณิศา  ราชมนตรี ม.5/8 โรงเรียนปากเกร็ด  

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด
ที่ 11 ระดับประเทศ "การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3"

 เด็กชายทศวรรษ  รู้บุญ ม.3/6 โรงเรียนปากเกร็ด เข้าแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.1-ม.3

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด
ที่ 2 ระดับประเทศ "การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6"

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด เข้าแข่งขัน แอโรบิก ระดับ ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม