แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
คนเก่งของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์  อยู่คะเชนทร์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  ได้รับ

23/ม.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
ที่ 3 ระดับประเทศ การสร้าง WebApplications ม.4-ม.6

โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรายการ
แข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

29/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแอโรบิคม.1-ม.6

29/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ที่ 1 ระดับประเทศ (ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง)

ชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-6
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ 

29/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ที่ 1 ระดับประเทศ (ภาพยนตร์สั้น ม.4-6)

ชนะเลิศภาพยนตร์สั้น ม.4-6 (กลุ่มสาระฯสังคมฯ โรงเรียนปากเกร็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 

29/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาดาบไทยและกีฬากระบี่กระบอง

โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาดาบไทยและกีฬากระบี่กระบอง
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561

18/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ขอแสดงความยินดีกับนางจันทนี โตพูล

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

10/ธ.ค./18 - บดินทรเดชา-สิงห์สิงหเสนี-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา

 กิจกรรมเยาวชนไทย รวมใจทำความดี แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 

07/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา

 กิจกรรมเยาวชนไทย รวมใจทำความดี แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 

07/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกัญญพัชร เจริญศิลป์ และนางสาวประภัสสร

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ขอแ

07/ธ.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม