แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนิติพร เชื้อสุวรรณ รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางนิติพร  เชื้อสุวรรณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

10/มิ.ย./16 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นางสุภา ผ่องยุบล รอง ผอ.ร.ร.เสนา "เสนาประสิทธิ์"

นางสุภา  ผ่องยุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

10/มิ.ย./16 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นายพรชัย สมพงษ์ รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นายพรชัย  สมพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

10/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
น.ส.อรุณีย์ จันทร์เสวก รอง ผอ.ร.ร.ปากกรานพิทยา

นางสาวอรุณีย์  จันทร์เสวก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากกรานพิทยา

21/ม.ค./16 - ปากกรานพิทยา
นางนาฎพิมล คุณเผือก รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางนาฎพิมล คุณเผือก
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน

05/ก.พ./15 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
นางสุรีย์ สุวรรณภาค รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางสุรีย์ สุวรรณภาค
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

05/ก.พ./15 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
นายบุญเชิด คล้ายเพชร รอง ผอ.รร.เสนา "เสนาประสิทธิ์"

นายบุญเชิด  คล้ายเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
รางวัล :

10/ต.ค./13 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์ รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุลคลากรและสิ่งแวดล้อม

01/ต.ค./13 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
นายธนะ รื่นแสง รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นายธนะ รื่นแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

01/ต.ค./13 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม