แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอนันต์ มีพจนา รอง ผอ.ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

นายอนันต์  มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

14/พ.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รอง ผอ.ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

14/พ.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
นางวทันยา ยางกลาง รอง ผอ.ร.ร.สตรีนนทบุรี

นางวทันยา ยางกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี 

05/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นางอนัญญา เรืองวานิช รอง ผอ.ร.ร.บางบัวทอง นนทบุรี

นางอนัญญา เรืองวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

22/ก.พ./19 - บางบัวทอง
นางสุรีรัตน์ รอดบ้านเกาะ รอง ผอ.ร.ร.บางบัวทอง

นางสุรีรัตน์ รอดบ้านเกาะ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

08/ก.พ./19 - บางบัวทอง
นายโชติ ฟักเขียว รอง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายบุณยฑัต บุญล้อม รอง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นายบุณยฑัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รอง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รอง ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

นายสมบูรณ์ สิบตรีพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 

04/ธ.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม