แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนพดล อดทน ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.รร.บางบัวทอง

นายนพดล อดทน
ครูชำนาญการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานทั่วไป

08/ก.พ./19 - บางบัวทอง
นายโชติ ฟักเขียว รอง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายบุณยฑัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

นายบุณยฑัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ

นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายศิริชัย พ่วงหลาย รอง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รอง ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

นายสมบูรณ์ สิบตรีพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

04/ธ.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
นายภารดร สังขรัตน์ รอง ผอ.ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์

นายภราดร สังขรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

24/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
นายดำรง ศรพรม รอง ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นายดำรง  ศรพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

17/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นางรำไพ พงษากิจ รอง ผอ.ร.ร.ไทรน้อย

นางรำไพ  พงษากิจ รอง ผอ.ร.ร.ไทรน้อย

24/ก.ค./17 - ไทรน้อย
นายภราดร สังขรัตน์ รอง ผอ.รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.อยุธยา

นายภราดร  สังขรัตน์ รอง ผอ.รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย จ.อยุธยา

20/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม