แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
นางธนภร เกิดนาวี ผอ.ร.ร.บางบาล

นางธนภร  เกิดนาวี

26/พ.ค./16 - บางบาล
นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผอ.ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

นายนาวี ทรัพย์ห่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

03/ธ.ค./15 - สาคลีวิทยา
น.ส.สุภาวดี น้ำหอมจันทร์ ผอ.ร.ร.ปากกรานพิทยา

นางสาวสุภาวดี  น้ำหอมจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากกรานพิทยา

26/ส.ค./15 - ปากกรานพิทยา
นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผอ.ร.ร.บางปะหัน

นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ผอ.ร.ร.บางปะหัน

16/ต.ค./13 - บางปะหัน
ผอ.ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์ ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผอ.ร.ร.อยุธยานุสรณ์

 ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์  

10/ต.ค./13 - ปากกรานพิทยา
นายสุชีพ บุญวงษ์ ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

10/ต.ค./13 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผอ.ร.ร.อุทัย

ผู้อำนวยการ นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค

10/ต.ค./13 - อุทัย
นายประจวบโชค    สร้อยสม นายประจวบโชค สร้อยสม ผอ.ร.ร.บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

นายประจวบโชค     สร้อยสม
      ผอ. ร.ร.บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

10/ต.ค./13 - บางปะอิน
นายวรากร รื่นกมล ผอ.ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

10/ต.ค./13 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม