ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ

- แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ
- แบบชี้แจงกรณีเร่งด่วน/กระชั้นชิดกับวันเดินทาง

22/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
p แบบฟอร์มการตอบรับ-ส่งเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์

-แบบตอบรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

09/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กลุ่มบริหารงานบุคคล - แบบฟอร์มต่างๆ

- แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

02/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
p แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

เอกสารประกอบการขอลาออกจากราชการ
1. บันทึกประสงค์ขอลาออก ผ่านผู้บังคับบัญชามา

29/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560

22/พ.ค./17 - บางบัวทอง
แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่2

 แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 (นักการภารโรง)

22/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่างโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างปประเทศ

กลุ่มนโยบายและแผน
ได้จัดแบบร่างโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างปประเทศ ให้กับ โรงเรียนดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

18/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม