ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมรักการอ่านฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานพิธีปิดการอ

09/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วัฒนธรรมองค์กรของสพม.๓

วัฒนธรรมองค์กรของสพม.๓
    "ใส่ใจบริการ ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ"

09/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสพม.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสพม.3 ปีงบประมาณ 2562
 

09/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลตามแผนปฏิบััติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.๓

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

09/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การติดตามการดำเนินงานโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มอบหมายให้นางสาวณัฐภัส

04/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
รายการคำขอ ร.ร.บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม