ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM

         ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แ

18/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการสัมมนาวิชาการ "รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)"

         ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Code.org ได้จัดงานสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการ "รายวิชาเ

17/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครู

    มูลนิธิ อุดมพร - สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับปฐมวั

17/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมออกกำลักายบ่ายวันพุธ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมใจกันออกกำลังกายบ่ายว

16/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
รายงานข่าวการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุริตของสพม.3 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม