ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจสภาพการใช้งานและความพร้อมของโรงเรียนโครงการไร้พรมแดนและ e-

อ้างถึงหนังสือ สพม.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04233/938 ลว. 5 มีนาคม 2558

06/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยมฯ ส่งภายในวันที่

         ด้วย สพฐ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียน

06/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม