ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ งบประมาณค่าเช่าบ้าน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร 02-1493923-6 ต่อ 701-705

24/มิ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศ งบประมาณค่าเช่าบ้าน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร 02-1493923-6 ต่อ 701-705

24/มิ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ส่งแบบตอบรับการประชุมชี้แจงนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ขอให้ ร.ร. ที่ยังไม่ได้ส่ง แบบตอบรับ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย

20/มิ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

          ด้วย มีผู้เข้าใช้งานระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

14/มิ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สรุปจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2559 ในระบบ DMC

รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล 10 มิ.ย.

10/มิ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ชื่อพระราชพิธี

           ด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา

25/พ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม