ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จ.นนทบุรี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จ.

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน และผุ้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

28/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การบันทึกข้อมูลการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน

        ด้วย สพฐ. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 เพื่อจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์

26/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จ.นนทบุรี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และผุู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

22/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
            

22/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ฝากไฟล์ไว้ Server Google Drive

19/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญผู้บริหาร ร.ร.ทุกท่านและครูผู้ทำหน้าที่เรื่องยาเสพติด

ด่วนที่สุด ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน
และครูผู้ทำหน้าที่ เรื่อง ยาเสพติด

15/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เรียน           ผู้อำนวยการโรงเรียน   บิดา  มารดา ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

08/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

         ด้วย สพม.3 จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) บนพื้นฐาน

02/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรียน     ประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรุ้/ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด แข่งขัน

29/ก.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม