ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม นำพาสู่สถานศึกษาสีขาว ปฐมนิเทศนั

17/พ.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์  สุเนตรวรกุล คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับนักเรียนในการเปิด

17/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
โครงการส่งเสริมคนดีศรีนนทบุรีพิทยาคม

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โดยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

15/พ.ค./17 - นนทบุรีพิทยาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PLC)

อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นตาม “ศาสตร์พระราชา” Profession

14/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

14/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

14/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนานวัตกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนานวัตกรรม

12/พ.ค./17 - บางบัวทอง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบจัดการคลังข้อสอบและทดสอบตัวชี้วัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ระบบจัดการคลังข้อสอบและทดสอบตัวชี้วัด

11/พ.ค./17 - บางบัวทอง
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

10/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม