ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๑๖ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นายชินวัตร ปั้นจ้อย, นายศิริพงศ์

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๒๕  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓

รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ ๕๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ เด็กหญิงชนานันท์ กลั่นสุคนธ์

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๑๕ การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นางสาวณภัทร เสน

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓

รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๒๓ การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ เด็กหญิงชนะวรรณ นัดกลิ่น,

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน และการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒๐ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นางสาวกรองกนก กะการดี, นางสาวณฐา เ

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ เด็กชายกฤษณพงศ์ บุญย

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ และการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๘ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๔-ม.๖  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นายชาญยุทธ จันทรานนท์ และ

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ค

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๒๖ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นางสาวนิดา พรมเ

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม