ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนสวนกกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

13/ม.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประธานกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูต

13/ม.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เนื่่องด้วยวัดละหารต้องปิดวัดเป็นเวลา 14 วัน ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (

12/ม.ค./21 - บางบัวทอง
การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (

โรงเรียนบางบัวทอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

12/ม.ค./21 - บางบัวทอง
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ตัวอย่างการสอนออนไลน์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

11/ม.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นิเทศการสอนออนไลน์

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโฌรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ

11/ม.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

10/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการนันทนา  ชมชื่น พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมทำกิจกรรม ขยายพันธุ์

10/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
มอบของขวัญปีใหม่ ให้บุคลากร ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชัวคราว

วันศุกร์ที่่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

08/ม.ค./21 - บางบัวทอง
ศรีบุณฯ จัดงานวันเด็ก ผ่าน FB LIVE

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564
ผ่านสื่อสังคม Online ทาง Facebook Live ที่

08/ม.ค./21 - ศรีบุณยานนท์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม