ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ส่งเสริมประชาธิปไตย ที่ยั่งยืน

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

20/มิ.ย./17 - นนทบุรีพิทยาคม
แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

          ด้วย เกิดความผิดพลาดในกระบวนการขออนุญาตไปต่างประเทศ จึงขอชี้แจงและแนะแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปต่า

12/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่2

แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 (นักการภารโรง)

22/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนราชวินิต

เนื่องด้วยโรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี ขณะนี้กำลังดำเนินการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ของโรงเรียน

09/พ.ค./17 - สตรีนนทบุรีบางใหญ่-นนทกิจพิศาล
เข้าค่ายเยาวชน

นำนักเรียนเข้าค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ณ วัดสามง่าม

16/ธ.ค./16 - ราษฎร์นิยม
ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งยาง จ.เพชรบูรณ์

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ

01/พ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ จ.ชัยภูมิ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ มีมติเห็นชอบในที่ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ให้ยกเลิกสถานศึก

28/ต.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง จ.สงขลา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

27/ต.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แนวการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ

แนวการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ

09/ส.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม