ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เข้าค่ายเยาวชน

นำนักเรียนเข้าค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ณ วัดสามง่าม

16/ธ.ค./16 - ราษฎร์นิยม
ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งยาง จ.เพชรบูรณ์

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ

01/พ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ จ.ชัยภูมิ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ มีมติเห็นชอบในที่ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ให้ยกเลิกสถานศึก

28/ต.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง จ.สงขลา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

27/ต.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แนวการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ

แนวการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ

09/ส.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลสอบ นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

ประกาศผลสอบ
นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2559

09/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการประชุม ผู้บริหารและรองผู้ริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558

  รายงานการประชุมผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.3 ครั้งที่ 4/2558 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2558

28/ธ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา 5

                 ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา 5 ช่วงว

16/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม