ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 (ครั้งที่ 3)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

19/มี.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสพม.3 จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18  มีนาคม 2562

18/มี.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ

18/มี.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.นนทบุรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสพม.๓ จ.นนทบุรี  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒

15/มี.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2562

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น.

13/มี.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
p

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม