ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

         ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

23/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น.

23/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM

         ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แ

18/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการสัมมนาวิชาการ "รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)"

         ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Code.org ได้จัดงานสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการ "รายวิชาเ

17/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครู

    มูลนิธิ อุดมพร - สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับปฐมวั

17/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมออกกำลักายบ่ายวันพุธ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมใจกันออกกำลังกายบ่ายว

16/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม