ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศฯ ร่วมกับคณะ ก.ต.ป.น. ประจำปี 2561 โรงเรียนมหาราช "

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

21/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การนิเทศฯ ร่วมกับคณะ ก.ต.ป.น. ประจำปี 2561 โรงเรียนบางปะหัน จ.

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

21/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การนิเทศฯ ร่วมกับคณะ ก.ต.ป.น. ประจำปี 2561 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

21/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การนิเทศฯ ร่วมกับคณะ ก.ต.ป.น. ประจำปี 2561 โรงเรียนปากกรานพิทยา จ.

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

21/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

21/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม