กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เปิดรับสมัครนิสิตศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศษสตรบัณฑิต  สาขา

03/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการ Speakin-english.com

ด้วยโครงการ Speakin-english.com  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมดำเนินการอย่างเป็นอิสระภายใต้ บริษัทเอสเซนดิ้ง จำกัด

03/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่าได้จั้ดทำคู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกั

03/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประกวดเรียงความ เรื่อง แบบอย่างตามผู้สูงวัย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให

23/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับสมัครนักเรียนทุน "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ"

ด้วยมูลนิธิเอสซีจี ดำเนินโครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ในโครงการ SCG Sharing the Dream มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่

22/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

14/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560  ในระหว่างวันที่  2 - 5  มิถุนายน

14/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560

ประกาศรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ พฤษภาคม 2560 ผ่านทางอีเมล์ ...

08/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Energy Mind Award 2017 ประจำปี 2560

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เข้า

08/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รักษ์ทรัพยากรน้ำ

ด้วย การประปานครหลวง (กปน.)ได้จัดโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รักษ์ทรัพยากรน้ำ" และได้เชิญชวนโรงเรียนระดับชั้นมั

01/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม