กลุ่มอำนวยการ
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ (Bike for Mom)

14/ส.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่น 2

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

10/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญร่วมส่งผลงานด้สนการอนุรักษ์เข้ารับ "รางวัลลูกโลกสีเขียว

สถาบันลูกโลกสีเขียวจัดการประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 

01/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม