กลุ่มอำนวยการ
โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation)

ขอเชิญน้องๆ ม.ต้น ม.ปลาย และอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2

09/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขยายเวลารับสมัครครูผู้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ที่มีคุณภาพ ส่งผล

25/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการฝึกอบรมการออกแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตร ASEAN CURRICULUM

สมาคมการอ่านเขียนเรียนรู้แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตร ASEAN CURRICULUM

25/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนา

03/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เปิดรับสมัครนิสิตศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศษสตรบัณฑิต  สาขา

03/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการ Speakin-english.com

ด้วยโครงการ Speakin-english.com  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมดำเนินการอย่างเป็นอิสระภายใต้ บริษัทเอสเซนดิ้ง จำกัด

03/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่าได้จั้ดทำคู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกั

03/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประกวดเรียงความ เรื่อง แบบอย่างตามผู้สูงวัย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให

23/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับสมัครนักเรียนทุน "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ"

ด้วยมูลนิธิเอสซีจี ดำเนินโครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ในโครงการ SCG Sharing the Dream มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่

22/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม