กลุ่มอำนวยการ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เรื่อง หลักเกณฑ์

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

26/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิรับมือไวรัสโควิด-19

วันที่  23  มีนาคม 2563  นายสุรชาติ  เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ถือแนวปฏิบัติมาตร

23/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน จ.

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวน้ำทิ

18/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโร

18/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน

คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน สพม.3

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ

การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ
 

28/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพม.๓ รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

25/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ชื่องาน : งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

04/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม