กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน

คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน สพม.3

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ

การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ
 

28/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพม.๓ รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

25/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ชื่องาน : งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

04/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3

   คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3

27/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ผ่านระบบออนไลน์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ผ่านระบบออนไลน์

27/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ

คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ

27/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตสื่อและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตสื่อและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

27/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม