กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

    ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิิการ ภาค ๔ ดำเนินโครงการ "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่าน

18/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งส่งลูกเสือเข้ารับการอบรมตามโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด

กำหนดจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 3 โครงการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558

06/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เรียน           ผู้อำนวยการโรงเรียน   บิดา  มารดา ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม