กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทบทวนแนวปฏิบัติในการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

     ด้วยในภาคเรียนที่ 2 มีโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนและกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนา

03/ส.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

เรียน     คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

24/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนฯ

               สพม.3 ขอส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนฯ เพื่อมิให้รับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ ต่อไป

14/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

    ด้วย สพม.3 กำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึก

08/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (

      เพื่อให้นโยบาย การดำเนินการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.3 จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษา

08/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

     ด้วยโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ.2558 กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิกในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ใน

08/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ด้วย โรงเรียนบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

01/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (เพิ่มเติม)

      สพม.3  ขอส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ฯ  เพื่อมิให้รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ

25/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนฯ

    สพม.3 ขอส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ฯ เพื่อมิให้รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ

25/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.๐๕)

           ด้วย หลักฐานแสดสงผลการเรียน (ป.๐๕) ของโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ชุดที่ ๓ เลขที่

25/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม