กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.๐๕)

           ด้วย หลักฐานแสดสงผลการเรียน (ป.๐๕) ของโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ชุดที่ ๓ เลขที่

25/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด

              ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ สพม.3 ได้กำหนดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักฐานต้านภั

27/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด

         ด้วย ศอ.ปส.จ.อย ร่วมกับ สพม.3 ได้กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 29-31 พ

25/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมลูกเสือตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

          ตามที่ สพม.3 มอบหมายให้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรับผิดชอบเป็นแกนนำในการดำเนินการหลักสูตร โครงการฝึกอบรมลูกเสื

21/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แนวทางดำเนินการในระยะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการในระยะเวลาเปิดภาคเรียน 

20/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

    ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิิการ ภาค ๔ ดำเนินโครงการ "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่าน

18/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งส่งลูกเสือเข้ารับการอบรมตามโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด

กำหนดจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 3 โครงการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558

06/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม