กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก และประเทศวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนา

10/พ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับสมัครนักเรียนโครงการ "

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

10/พ.ย./15 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

     ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ได้ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน รายละเอียดตามประกา

05/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด !! รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ประจำปี 2558

          ตามที่ สพม.3 ได้แจ้งแนวทางในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

03/ส.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ทบทวนแนวปฏิบัติในการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

     ด้วยในภาคเรียนที่ 2 มีโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนและกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนา

03/ส.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

เรียน     คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

24/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนฯ

               สพม.3 ขอส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนฯ เพื่อมิให้รับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ ต่อไป

14/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

    ด้วย สพม.3 กำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึก

08/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (

      เพื่อให้นโยบาย การดำเนินการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.3 จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษา

08/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

     ด้วยโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ.2558 กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิกในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ใน

08/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม